Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY SPOLKU OBČANŮ  BYSTROČIC A ŽERŮVEK

I.

Název

SPOLEK OBČANŮ BYSTROČIC A ŽERŮVEK

II.

Sídlo

 Adresa sídla je Bystročice 231, 779 00

III.

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

IV.

Účel Spolku (účel, cíle, poslání)

Spolek je v souladu s § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, založen jako právnická osoba způsobilá k právnímu jednání. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmů členů. Posláním Spolku je zejména:

1. Oživení dobrého „sousedského“ soužití, vzájemné pomoci a obnovení národních tradic regionu

2. Uspokojování kulturních, sportovních, zájmově-vzdělávacích a jiných potřeb členů Spolku se zaměřením na děti, mládež a seniory.

3. Výchova mladých členů Spolku ve vztahu k přírodě, ekologii a základním hodnotám lidského života (úcta k rodině, tradicím, historii a národnímu povědomí)

4. Podpora talentovaných členů Spolku při rozvíjení jejich osobnosti se zaměřením na sport a zájmovou uměleckou činnost

5. Aktivní spolupráce se všemi Spolky a Svazy v regionu, které se zabývají podobnými činnostmi a současně projeví zájem o spolupráci se Spolkem.

6. Poskytování základních právních rad při řešení problémů s nepoctivými státními úředníky a členy místních samospráv

7. Aktivní zapojení do projednávaných bodů na zastupitelstvu, navrhování vyhlášek potřebných pro chod obce, kontrola činnosti  starosty/starostky a zastupitelů.

8. Hlavní cíl spolku ochrana přírody a krajiny

9. Ochrana profesních nebo veřejných zájmů 

V.

Hlavní činnost Spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. IV. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. IX těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. 

3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

a) Příprava a organizace kulturních, sportovních, společenských a dalších jinak nespecifikovaných akcí dle plánu činnosti

b) Zajišťuje provoz a řádnou správu vlastního, pronajatého i propachtovaného majetku, a to dle interních schválených směrnic a nařízení.

VI.

Vedlejší činnost Spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. IV. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VII.

Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 16 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. 

2. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 

3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 

4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Správní rady o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.  

5. Členství ve Spolku je individuální nebo čestné.

6. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům, a to na základě rozhodnutí Valné hromady Spolku

7. O udělení čestného členství rozhoduje výhradně Valná hromada Spolku. Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství. 

8. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby: 

• dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Správní radě Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak. Dobrovolným vystoupením člena ze Spolku nevzniká vystupujícímu členovi nárok na vrácení již uhrazených členských příspěvků ke dni ukončení členství. 

• úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

• vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Správní rada Spolku, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. X. těchto stanov;

• zánikem spolku;

• Rozhodnutím Valné hromady Spolku o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ 

9. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

VIII.

Práva a povinnosti člena

1. Každý člen Spolku má právo: 

• podílet se na činnosti Spolku

• být pravidelně informován o dění ve Spolku (minimálně však 1x ročně)

• podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku

• a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době

• volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

• žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. X. Stanov  

2. Každý člen Spolku má povinnost: 

• platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze

• chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku

• dodržovat stanovy Spolku

• aktivně se podílet na činnosti Spolku

• pravidelně se informovat o dění ve Spolku

IX.

Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Valná hromada Spolku. 

2. Členský příspěvek za čestné členství ve Spolku se nehradí

 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Správní rada Spolku.

4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Správní rada Spolku.    

X.

Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby                                                  Právnické osoby

Jméno a příjmení                            Název

Bydliště                                                Sídlo

Datum narození                              IČ

Tel. č./ email                                     Tel. č./ email    

Osoba jednající jménem člena ve Spolku

 

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Předseda Správní rady na základě rozhodnutí Valné hromady. Předseda Správní rady provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda Správní rady provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 

3. Předseda Správní rady je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá. 

4. Seznam členů je neveřejný. Odesláním žádosti dle čl. VII. odst. 5. Stanov, člen Spolku vyjadřuje souhlas se zveřejněním seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. X. Odst. 1. Stanov.

XI.

Orgány Spolku

1. Organizační strukturu Spolku tvoří:

• Valná hromada

• Představenstvo 

2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VII. odst. 9 Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Valnou hromadou.

XII.

Valná hromada

1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku. 

2. Valná hromada projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá plán činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

• určit hlavní zaměření činností Spolku

• rozhodovat o změně stanov

• schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Představenstvem

• rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnost

 • schvalovat výsledek hospodaření Spolku

• volit členy Představenstva Spolku

• jmenovat likvidátora při zániku Spolku

• hodnotit činnost volených orgánů Spolku i jejich členů

• rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku

 • rozhodnout o přeměně Spolku

3. Valná hromada je svolávána Představenstvem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

4. Není-li na řádně svolané Valné hromadě přítomen stanovený počet všech členů (více než 50%), je možné po oznámení této skutečnosti předsedou představenstva, svolat neodkladně „NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU“, a to se stejným programem. Přijatá rozhodnutí (usnesení) Náhradní valné hromady jsou pak platná (účinná), jakož i závazná pro všechny členy Spolku, a to za předpokladu jsou-li přijata většinou přítomných členů Spolku.

5. Na písemnou žádost nejméně dvou třetin členů Spolku musí být svolána mimořádná Valná hromada. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Valné hromady. Nesvolá-li Představenstvo zasedání Valné hromady do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady na náklady spolku sám.

6. Právo zúčastnit se Valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

7. Pozvánka na Valnou hromadu bude členům Spolku oznámena způsobem obvyklým stanoveným Představenstvem, a to nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

8. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku, s výjimkou stanovenou dle čl. XII. odst. 4 Stanov. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

9. Je-li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc. 

10. Jednání Valné hromady (Náhradní valné hromady) řídí předseda, kterého Valná hromada (náhradní valná hromada) zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce. 

11. Představenstvo zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady (Náhradní valné hromady) do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XIII.

Představenstvo / Předseda představenstva

 1. Představenstvo Spolku je statutárním orgánem Spolku.

2. Představenstvo Spolku je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy Představenstva. Členové Představenstva zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého Předsedu a Statutárního místopředsedu, pokud Valná hromada nerozhodne jinak (např. „jmenovitou volbou - aklamací“ v rámci jednání Valné hromady)

3. Odměnu za výkon funkce člena Představenstva stanovuje Valná hromada

4. Představenstvo řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními Valné hromady po celé své funkční období. 

5. Navenek za Spolek jedná předseda Představenstva případně další člen Představenstva (zpravidla se jedná o člena Představenstva - Statutárního místopředsedu Spolku). Každý z nich může jednat navenek a podepisovat i samostatně.

6. Představenstvo odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.

7. Předseda představenstva (v jeho nepřítomnosti, nebo na základě rozhodnutí Představenstva, pak člen Představenstva - Statutární místopředseda) vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku. 

8. Předseda Představenstva (člen představenstva - Statutární místopředseda) je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

9. Do působnosti Představenstva Spolku náleží:

• svolávat Členskou schůzi,

• přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

• posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi,

• dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

• přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr, • přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,

• rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

• rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

• schvalovat interní organizační normy Spolku

 

XIV.

Majetek a hospodaření Spolku

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VI. těchto stanov. 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku. 

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.

6. Představenstvo Spolku může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen. 

7. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

XV.

Zánik a likvidace Spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Při zániku Spolku Valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Valná hromada předchozí návrh zamítla. 

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání. 

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto Stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne 25.3.2016 (usnesením č. 1/2016), jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 25.3.2016.

2. O případných změnách či doplnění Stanov rozhoduje Valná hromada Spolku na návrh Představenstva Spolku.

3. K přijetí změn Stanov Valnou hromadou je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů přítomných členů Spolku.

4. Znění těchto Stanov je účinné od 25.3.2016, nejpozději však dnem jejich registrace.